Политика за сигурност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на участниците в кампанията  Beefeater The BFF Test

 

„Перно Рикар България“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Ние“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка като участници в кампанията „Beefeater The BFF Test “ („Кампанията“).

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“, е-mail: DPO@vladimirov-kiskinov.eu, + 359-2-988-18-28, website: www.vladimirov-kiskinov.eu, гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7

Данни за контакт с Администратора:

„Перно Рикар България“ ЕООД, ЕИК 130102019, адрес гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3, телефон: +359 2 976 11 01

Какви лични данни, за какви цели и на какво основание събираме и обработваме за Вас?

Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с регистрацията за участие в Кампанията на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно на основание Вашето изрично съгласие.

Данните на спечелите участници се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ GDPR, и по-конкретно на основание обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните данни на спечелилите участници се обработват и на основание чл. 6, ал. 1, „в“ GDPR (законово основание) в случаите, когато същите се обработват за изпълнение на задължения на Администратора съгласно данъчното и счетоводното законодателство или за данни, изисквани по закон за организиране на пътуването съгласно спечелената награда.

Данните на спечелилите участници, публикувани на страницата на Кампанията, се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. „е“ GDPR, а именно легитимният интерес на Дружеството. Легитимният интерес на Дружеството е обявяване на печелившите в Кампанията.

За участие в Кампанията включително предоставяне на награда, Дружеството събира и обработва предоставените от Вас лични данни и по-конкретно:

1.1. Данните Ви за имена, имейл, телефон, профил във Фейсбук и Гугъл– Дружеството обработва тези данни за целите на регистрирането Ви в Кампанията, индивидуализиране на участника, осъществяване на контакт с участника и провеждане на комуникация във връзка с Кампанията. Данни за датата Ви на раждане се обработва за целите на определяне на навършена изисквана възраст за участие в Кампанията.

1.2. Данните Ви от проведения тест на страницата на Кампанията – Дружеството обработва тези данни за целите на провеждането на Кампанията и провеждането на теста за проверка колко добре Ви познава Ваш приятел с оглед участие за наградата в Кампанията.

1.3. Данните Ви за имена и резултат от проведения тест на страницата на Кампанията – Дружеството може да публикува тези данни на страницата на Кампанията за целите на легитимния интерес на Дружеството, а именно обявяване на печелившите в Кампанията.

1.4. Данните на спечелилите участници, необходими за предоставяне на награда – Дружеството обработва тези данни за целите на предоставяне на награда на спечелилите участници, включително организиране на пътуването до посочената в Кампанията дестинация и настаняването на спечелилите участници.

1.5. Данни за IP адрес – IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR. Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

Администраторът не обработва повече данни за Вас, отколкото са необходими за участието Ви в Кампанията.

Администраторът не обработва лични данни на лица под 18 години.

Как съхраняваме Вашите лични данни?

Администраторът съхранява Вашите лични данни, като участници в Кампанията за срок до 1 месец след приключване на Кампанията.

Администраторът съхранява личните данни на спечелилите участници в Кампанията за срок от 5 години от приключване на Кампанията.

Личните данни, които Администраторът съхранява на основание законово задължение се съхраняват до изтичането на законоустановените срокове.

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срока, необходим за изпълнение на  съответните цели, освен ако по закон или за защита на легитимните ни интереси, не е необходим по-дълъг срок за съхранение.

Администраторът съхранява Вашите лични данни в сигурна среда с контролиран достъп, като е предприело адекватни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или загуба на Вашата информация, пробиви в информационните ни системи, унищожаване на данните и др. В случай на установена опасност от нарушение, ние ще предприемем необходимите мерки и ще Ви уведомим своевременно.

Какви права имате по отношение на Вашите лични данни, които ние обработваме?

Вие можете да поискате Администраторът да Ви предостави достъп до обработваните за Вас лични данни, да поискате коригиране или попълване на информацията за Вас, да получите в машинно-четим формат обработваните за Вас данни, да възразите срещу обработването на Вашите данни, да поискате да бъде ограничена тяхната обработка, както и да оттеглите съгласието си за обработване или да поискате всички данни за Вас да бъдат изтрити, ако са налице условията за това.

Ако не желаете да получавате занапред рекламни съобщения и бюлетини, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си.

Вие можете да упражните Вашите права като отправите искане по имейл или на място по седалището и адреса на управление на Администратора.

Вие имате право да подадете сигнал или жалба при опасения за нарушение на Вашите права за защита на личните данни до компетентния регулаторен орган: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.

На кого можем да предаваме Вашите лични данни?

Дружеството обработва Вашите лични данни като администратор и при необходимост и единствено за целите на провеждането на Кампанията и предоставянето на наградата на спечелилите участници, може да предава Ваши лични данни на трети лица – обработващи лични данни. Администраторът възлага обработването на лични данни единствено на дружества или лица, които осигуряват високо ниво на защита на лични данни.

Възможно е по искане на държавен или съдебен орган, както и при наличие на законово задължение, да се наложи Администраторът да разкрие Ваши лични данни, включително за целите на националната сигурност.

Можете да се запознаете с пълния текст на Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни за клиентите на „Перно Рикар България“ ЕООД на уебсайта: https://bestdrinks.bg/privacy-policy/ .

 

Въведете година на раждане
За да продължите, трябва да
имате навършени 18 години