Общи условия за участие в кампанията
„Beefeater разговори по твой вкус“

Тези Условия уреждат реда и начина за провеждане и участие в Игра, организирана и провеждана от „Перно Рикар България“ ЕООД („Условията“).

Организатор на играта е „Перно Рикар България“ ЕООД, ЕИК 130102019, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3  (наричано „Организаторът“).

 

Период и място на провеждане на Играта

 1. Играта ще се проведе в периода от 12.06.2023 г. до 00:00 ч. на 24.07.2023 г. на интернет страницата на Организатора на адрес https://www.bfftalks.bg („Уебсайта“)
 2. Организаторът си запазва правото да удължи или промени периода на провеждане на Играта, за което предварително ще уведоми на Уебсайта.

 

Правила за участие в Играта

 1. В Играта могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица с местожителство на територията на Република България („Участници“), с изключение на служители на Организатора, членове на техните семейства и лица, участвали в организирането на Играта и тегленето на печелившите участници.
 2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока от Организатора.
 3. За участие в Играта, следва участникът да се регистрира чрез формата на Уебсайта, като предостави данни за имена, телефонен номер и имейл адрес, с което декларира, че е прочел и приел Условията.
 4. След успешна регистрация участникът автоматично участва в томбола за награди.


Награди

 1. В настоящата Игра участниците могат да играят за спечелване на 2 типа награди:1.1. Голяма награда – 1 брой: еднодневен курс за приготвяне на коктейли, на който печелившият участник може да покани до 5 бр. придружители по негов избор, които също да участват в курса. Всеки избрани от него придружители трябва да има навършени 18 г., за да може да се включи в курса.1.2. Малка награда – 60 бр.: комплект бутилка 1 бр. Beefeater London Dry 0.7мл и 1 бр. тесте карти „Beefeater Разговори по твой вкус“

 

Томбола

 1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на комисия, която удостоверява резултатите.
 2. Всяка седмица ще се теглят 10 участника, които печелят комплект малка награда.
 3. На 24.07.2023 г. ще се изтегли един участник, който печели голямата награда.
 4. След изтеглянето на печелившите, Организаторът има право да се свърже с тях на посочените от тях контакти (телефон или имейл) при регистрацията им в Сайта в тридневен срок след тегленето за уточняване на детайлите по получаване на съответната награда.
 5. Ако печелившият не отговори на запитването от страна на Организатора в тридневен срок, Организаторът си запазва правото да изтегли друг печеливш за съответната награда.

 

Отговорност

 1. Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с печелившите Участници, в резултат на некоректно попълнени от последните данни за контакт.
 2. Организаторът не носи отговорност, ако спечелилите Участници не предоставят необходимите данни и не укажат необходимото съдействие за предоставяне на наградата в Играта.
 3. Организаторът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на настоящите Условия.
 4. Организаторът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

Други разпоредби

 1. Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно своята Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни. Организаторът съхранява личните данни на участвалите лица до 1 месец след края на периода на Играта.
 2. С участието си в Играта Участниците следва да се съгласят и да спазват Условията на Играта.

 

Организаторът има право да изменя тези Условия по всяко време, като поддържа тяхна актуална версия на своя уебсайт на адрес: https://bfftalks.bg

 

 

 

Въведете година на раждане
За да продължите, трябва да
имате навършени 18 години